Nørre-Ullerupgaard
1838
Den gamle gård blev, ved Auktionen efter Jens Wad købt for 18,500 Rd. af Peder K. Hagensen, af denne delt i Nørre og Søndre Ullerupgaard. Det er Peder K. Hagensen der bygger Nørre-Ullerupgaard.
1878
Sønnen Martin Hagensen overtager gården, for 120,000 Kr.
1887
Ejes den af Enkefru Ane Marie Laurette Hagensen, Enke efter Martin Hagensen
1912
Der frasælges 16,5 ha til en Nabo.
1914
Prpt. J. Sloth-Odgaard køber gården, for 130,000 Kr.
Efter 1935
Sønnen Kristian Richard Sloth-Odgaard overtager gården.
1987
Sønnen Jens Sloth-Odgaard f. 13/9-1949, gift med Lis Jensen f. 15/1-1949, datter af Alfred Jensen, Als, Østjylland, overtager Nørre-Ullerupgård
2019
Sønnen Lars Odgaard Heden Vanggaard, gift med Trine Odgaard Heden Vanggaard, overtager Nørre-Ullerupgård
Beskrivelse af Nørre-Ullerupgård i "Danske gårde" 1908

Nørre-Ullerupgaard i Sennels Sogn, Hillerstev Herred; Thisted Amt. Postforbindelse: Skovsted. Nærmeste St.: Thisted, hvortil der er ¾ Mil. Dens nuv. Ejerinde er Enkefru L. Hagensen, Enke efter Martin Hagensen, som overtog den efter sin Fader 1878. Enkefru Hagensen er født paa Aggersborggaard 1854. Af tidl. Ejere kan nævnes P. Hagensen, der byggede Gaarden.
Matr.-Nr. 1 e m. fl. af Ullerupgaard. Hartk.: 17 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. 1¼ Alb. Tiendefri Hovedgaardsjord. Ejendomsskylden er 105,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 20,000 Kr., for Avlsbygninger 20,000 Kr., Besætning 15,000 Kr., Inventar 4000 Kr. og Avl 13,000 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 115,50. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 264,55. Sidste Aars Kommuneskat c. 220 Kr. Det samlede Areal udgør 162 Tdr. Ld., deraf Ager 130, Eng 30, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejerinden.
Agermarken drives i en 8 Marksdrift. Jorden er god, dyb Muldjord, i god Kultur og Gødningskraft. Besætn. bestaar f. T. af 45 Køer, 2 Tyre, 10 Fedekreaturer, 8 Heste, 2 Trækstude samt 9 Faar. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin. Kvægbesætn. er af jydsk Race. Mælkemængden var sidste Aar gennemsn. c. 4000 Pd. pr. Ko; den leveres til Mejeriet "Nordthy". Det norm. Folkehold er 1 Forvalter, 2 Fodermestre, 1 Forkarl, 1 Karl, 2 Piger og 1 Daglejer. Nørre-Ullerupgaard Hovedbygning er opført af Grundmur med Skifertag. Avlslængerne er alle byggede af Grundmur med Straatage.

 
Beskrivelse af Nørre-Ullerupgård i "Større Danske Landbrug" 1935

Nørre-Ullerupgaard
NØRRE ULLERUPGAARD, Sennels Sogn og Komm., Hillerslev Hrd., Thisted Retskr. og A., Ejer Prpt. J. Sloth Odgaard, Postfb. og nærmeste St. Thisted, Afse, 6½ km, Tlf. Skovsted 4.
Matr.-Nr. 1l af Ullerupgaard, samlet Areal 73 ha, deraf 55,3 Ager, z6,5 Eng og 1,2 Have og Gaardsplads, Hrtk. 13 Td. 5 Skp. 2 Folk. 2 Alb.; Ejdskv. 94,ooo Kr. (105,000), Jordv. 65,4oo Kr. (73,900) ; Bygn. er fora. i Thisted A. Brandf. f. Bygn. for 70,000 Kr.; Lys og Kraft fra Nordthy Strømforsyning.
Nørre Ullerupgaard ligger 6½ km NordØst for Thisted med Indkørsel fra Lande- vejen Thisted--Aalborg; Jorderne, der er samlet ved Gaarden, bestaar af god dyb Muldjord paa Kalkunderlag. Terrænet er ret jævnt, Kultur og Gødningskraft god, Jorden er ikke drænet (sund Jord), der er kalket 2 Gange i de sidste 20 Aar. Engen er god Lavmose, som er kultiveret. Jorden dyrkes i alm. Vekseldrift med 8 Skifter; af Kunstgødning anvendes aarlig ca. 100 Sække Superf., 30 Kalig. og 40 Sække Kvælstofg.
Kvægbesætningen, der bestaar af 3o Malkekøer, 1 Tyr og 55 Stkr. Ungkreaturer, er af Korthornsrace, den fornyes ved eget Tillæg, Køerne græsser i Løsdrift; der fedes hvert Aar en Del Kreaturer; den gennemsnitlige Smørydelse pr. Ko er ca. 122 kg aarlig, Mælken leveres til Thisted Andelsmejeri.
Der holdes som Regel 6 Arbejdsheste, og der tillægges 1-2 Føl natlig. Svinebesætningen er for Tiden 10 Tillægssøer; der er hidtil leveret ca. 150 Slagterisvin om Aaret, Gaarden har Kort ca. 100 Svin aarlig. Der holdes 10 Faar af ren OxforddownRace, og Fjerkræholdet er ca. 200 Høns. Nørre Ullerupgaard har gode grundmurede velholdte Bygninger. Hovedbygningen, der ligger mod Vest til den gl. Have, har gennemgaaende Frontspids, takkede Gavle og Skifertag; den rummer en god stor Beboelse. Hovedbygningen har mod Øst en mindre Sidefløj med Tegltag, en Garage. Af de tre sammenbyggede Avlslænger rummer den sydlige Sidelænge, som har Tag af Cementsten, Bolig til Fodermesteren, Værelser til Folkene og Hestestald og den nordlige Kostald, den har Tag af Pandeplader ligesom den østlige Længe, Laden, der paa Rygningen bærer Gaardens Vindmotor. Desuden inde pos Gaardspladsen foruden Motorhuset to Svinestalde, en større med Tag af Pandeplader og en mindre med Paptag. Der er eget Vandværk, som drives dels ved Elektricitet, dels ved Vindmotoren, som tillige trækker Kværn m. m.
Den gamle Gaard Ullerup blev, da den i 1838 ved Auktion efter Jens Wad købtes for 18,500 Rd. af P. K. Hagensen, af denne delt i Nørre os Sønder Ullerupgaard (se Ullerupgaard) ; Nørre Ullerupgaard overtoges i 1878 for 120,000 Kr. af Sønnen Martin Hagensen og efter hans Død i 1887 af Enkefru L. Hagensen, der i 1914 solgte den for 130,000 Kr. til den nuværende Ejer. Der er i 1912 frasolgt 16,5 ha til en Nabo, hvorved Gaarden fik sin nuværende Størrelse.