Sennels kirke

 
Beskrivelse af Sennels kirke i 1896
Kirken, fordum indviet til St. Nicolaus, bestaar af Skib og Kor, Taarn mod V., Vaabenhus mod N. og Sakristi paa Korets Nordside. Skib og Kor ere fra romansk Tid af hugne Granitkvadre paa en profileret Sokkel. Taarnet, fra den senere Middelalder, er af Mursten. Skibet har fladt Loft; Kor, Taarnrum, Sakristi og Vaabenhus ere overhvælvede. Alterbord af Granit med Relikviegemme, hvori en Blyæske med en Pergamentstrimmel med Paaskrift fra 1728 og Præsten Friedereichs Navn. Altertavle og Prædikestol udskaarne i Barokstil. Romansk Granitdøbefont med kløver-bladformet Kumme med Planteornamenter, samt Rebsnononger og Menneskehoveder paa Foden. I Skibet to Messing-lysekroner fra 1703 og 1761. I Sakristiet, under hvilket Begravelse for Ullerupgd.'s Ejere, et Krucifiks; et lignende, men større, hænger over Korbuen. I Skib og Kor findes Kalkmalerier fra omtr. 1500, restaur. 1885