Sennels
Beskrivelse af Sennels i 1896
Sennels Sogn omgives af Hillerslev Sogn, Hundborg Hrd. (Thisted Landdistr.) og Lim- fjorden med Lønnerup Fjord, hvis yderste Del kaldes Hovsørhavn. Kirken, mod S., ligger Mil Ø. For Thisted. De især mod Ø. Højtliggende Jorder (Hov Aas, 140 F., 44 M.) ere meget forskellige, dog i det hele frugtbare. Lidt Skov. Gennem den nordvestl. Del gaar Landevejen fra Aalborg til Thisted.

Fladeindholdet 1896: 3950 Td. Ld., hvoraf 1766 besaaede (deraf med Rug 232, Byg 349, Havre 696, Spergel 13, Blandsæd til Modenh. 115, Grøntf. 24, Kartofler 289, andre Rodfr. 47) , Afgræsn. 925, Høslæt, Brak, Eng m. m. 655, Haver 20, Skov 100, ubevokset 49, Kær og Fælleder 46, Heder 231, Stenmarker m. m. 69, Veje og Byggegr. 88 Td. Kreaturhold 1898: 253 Heste, 1217 Stk. Hornkv. (deraf 570 Køer), 879 Faar, 654 Svin og 2 Geder. Ager og Engs Hartk. 1895: 288 Td.: 55 Selvejergaarde med 254, 80 Huse med 34 Td. Hrtk. Og 16 jordløse Huse. Befolkningen, 1890: 885 (1801: 416, 1840: 619, 1860: 765, 1880: 890), boede 1 183 Gaarde og Huse; Erhverv: 22 levede af immat. Virksomhed., 564 af Jordbr., 43 af Fiskeri, 105 af Industri, 2 af Handel, 17 af Skibsfart, 69 af forsk. Daglejervirks., 29 af deres Midler, og 34 vare under Fattigv.

I Sognet Byerne: Sennels (1406: Sælnæs, 1446: Seels) med Præstegd., Skole og Biskole, Forsamlings-hus (opf. 1886) og Sparekasse (opr. 11/6 1879; 31/3 1898 var Sparernes saml. Tilgodehav. 65,245 Kr., Rentef. 4 pCt., Reservefonden 3981 Kr., Antal af Konti 371); Hov, ved Lønnerup Vig, med Skole; Malle (1406: Malgh); Hundal. Hovedgaarden Ullerupgaard har 18 5/8 Td. Hrtk., 187 Td. Ld., hvoraf 46 Eng, 1 Skov, Resten Ager. Hovedgaarden Nørre-Ullerupgaard har 17 Td. Hrtk., 160 Td. Ld., hvoraf 30 Eng, Resten Ager. Gaarden Momtoft har 29 Td. Hrtk., 305 Td. Ld., hvoraf 25 Eng, Resten Ager. Andre Gaarde: Gadegd. (8 Td. Hrtk., 94 Td. Ld.), Hundals-bakkegd., Knudegaard, m. m.
Sennels S., en egen Sognekommune, hører under Hillerslev-Hundborg Hrd.'s Jurisdiktion (Thisted), Thisted Amtstue- og Lægedistr., 8. Landstings- og Amtets 2. Folketingskr. samt 5. Udskrivningskr.' 555. Lægd. Kirken tilhører nogle Privatmænd uden for Sognet.