Claus Herluf Pors
Født:
?
Død:
?
Ægtefælde:
Dorthea Enevoldsdatter Kaas af Lyngholm
Børn:
 
Forældre:

Claus Herluf Pors og hans broder Hans Axel Pors overtager, i 1676, Ullerupgård efter moderen. De trættedes om Gården, som de delte. Claus Heluf blev på Ullerupgård og Hans Axel fik Momtoft.
Claus Herluf mistede Ullerupgård i 1681 da han kom til at skylde Borgmester Enevol Berregaard 893 rigsdaler, han gjorde indlæg i Gården, og Kronen tog resten, for ubetalte afgifter og Skatter.

1679 7.1. har Claus Herluf Pors Hvide ladet stævne sin broder Hans Axel Pors og sine søster Anne Cathrine Birgitte Pors og fremlægger en obligation, udstedt af deres mor Anne Arenfeldt til Laurits Jensen i Thisted 1678 13.9.(?), som Claus Herluf Pors havde indfriet, samt en fortegnelse over, hvad han havde givet ud, siden hans mor blev syg i København og døde. Han blev kaldt over til hende 1677 23.6.. Hendes lig (hensat 1677 25/8, Sennels kirke) blev ført hjem, og da var der ikke noget på gården til lys og føde. Da var hans mormor og hans søstre der. Der måtte købes madvarer til dem og folkene og kornet stod uhøstet og ubjerget. Han måtte betale alt eg sin mors begravelse m.m. i alt 560 rdl. 3 mk. 5 sk. Han fremlagde ligeledes en kommissionsdom, udstedt 1675, ml. Anne Arenfeldt på den ene side og hendes børn på den anden, om at de skal have indvisning i Ullerupgård med gods for deres arvelodder.
Dom: Børnene skal ved gode mand gøres fornøjelse for deres arv i Ullerupgård og godset.
Claus Herluf Pors, er den af Anne Arenfeldts børn, der oftest nævnes i tingbøgerne. Der nævnes i hans tid en del personer med pant i Ullerupgård og Momtoft. 1679 begæres komissionforretning, Hans Rasmussens arvinger i Aalborg søger Claus Herluf Pors for 403 sld. og kræver udlæg i gods og løsøre, C. H. Pors erklærer herunder sagen, at der er gjort arrest i alt, hvad der findes på gården, for resterende eksekutionspenge og at resten af godset er pantsat, undtagen et par gårde, som han tilbyder. Tilbudet afslås dog, da gårdene er øde. De mænd, der skulle gøre udlæg, kunne ikke anvise noget upantsat eller uforhæftet gods, og Ullerupgård tilhører ikke alene Claus Herluf Pors, som er sagsøgt, men også hans medarvinger. De har da gjort udlæg i al Claus Herluf Porses middel og formue, så vidt han enten ved arv, pant eller indførsel er berettiget, samt i hans del af Ullerupgårds takst, bygning, sæd og afgrøde og gods. Samme år fremlægger C. L. Pors en vurderingsforretning over Ullerupgårds børstfældighed, løsøre og avl, som er vurderet til 275 sld. 2 mk. 12 sk.
1681 7.6. stævnes en fremmed kvinde, der havde haft tilhold i Tousse og der født et barn, døbt d. 9.5. i Hundstrup, med navnet Anne Marie. Til barnefar udlagde hun Claus Herluf Pors på Ullerupgård. Kvinden kaldte sig først Anne Sophie og siden Bente Hansdatter. Vidner berettede, at C. H. Pors kom og hentede kvinden på sin egen vogn og førte hende bort, andre vidner, at de har været i Anders Pedersens hus i Hov, og der fandt et levende pigebarn, som kvinden Anne Thomasdatter berettede, var overladt hende til opfostring af Claus Herluf Pors, som lovede at betale hende. Parret stævnes for lejermål. Vidner beretter, at de har været på Ullerupgård for at opsøge kvinden Benthe Hansdatter, hvor de fandt hende i fruens sengekammer, hvor hun lå i barselsseng, og man bad hende følge med, hvorover Claus H. Pors blev vred og med mange truselsord sagde, de skulle blive lade hende blive på gården. Når han ingen ægtebørn kunne avle og nu skulle forfølges med proces, så ville han så længe han havde styrke, gøre så mange horeunger, som han flest kunne, på de smukkeste piger, han kunne overkomme. Han gav mange ubeskedne ord, både til amtmandens fuldmægtig, amtsskriverens fuldmægtig, ja til amtmanden selv, "som han ikke forskånede for sådanne ord, som her forbigås, for høfligheds skyld".
Efterfølgende retssager vidner om, at det stod dårligt til med økonomien på Ullerupgård, Claus Pors og hans broder Hans Axel har uoverensstemmelser med gårdens kvæg. 1683 stævnes Claus Pors af amtsskriveren for resterende skatter og korn og kreaturer bliver udlagt herfor. Claus H. Pors stævner dette år, præsten i Sennels hr. Anders Pallesen. Sagen drejer sig dels om præstens pligt til at optegne Jord i sognet og C. H. Pors tilegnelse af fælledjord, og dels om, hvorfor præsten ikke fra prædikestolen kunne gøre prædiken for ham (CHP) Når han har spurgt, har Hr. Anders sagt det til en af hans damseller, at han har en offentlig hore i sit hus, hvor mange lønlige. vidste han ikke, men han ved, at der er et par, hvis ros ikke er smuk, og årsagen til, at han sagde det, var at han ville beskæmme den hore, som ikke bluedes ved at bære et ægte barn til Herrens alter. Ellers begærer hr. Anders, at CHP vil afskedige denne sin omtalte konkubine. Præsten fører vidne på, at CHP og hans karle under gudstjenesten gik op i koret med et af hans børns lig, og at CHP sagde, at præsten på prædikestolen sagde, at hans kone gik i kirken som en skøge, CHP har skrevet en missive til biskoppen og klaget over, hvad præsten havde sagt om hans kone, og over at han havde lovet at påføre CHP og hans kone skam og vanære, hvorfor han mener, at hr. Anders bør være en mindre mand. Hr. Anders beskylder CHP for at have inficeret med franzoser, og for, at han foruden Bente Hansdatter havde et par horer på Ullerupgård. CHP kalder her Anders en skælm, en løgner, en falsk angiver og en Guds ords ubesindige tjener, og siger det er løgn, når hr. Anders kom til kommissærerne for at få information om heden. - sagen udsættes og hvad angår de hårde skældsord og tale angår ære og lempe, henvises den til landsretten.
I et brev af 22.4.1684, hvor Anders Pallesen Linaa skriver til biskoppen (bilag fra Ålborg bispearkiv C 1 ll2, kirke, skole og skattesager), takker præsten for assistance, som Hans Højerværdighed både med ord og skrivelse har tilsagt ham imod Claus Herluf Pors og fortsætter "strax hand fornam hvad der var i gærde, at jeg ville banche på ham med lovens Kæp, undsigede hand Ullerupgaard som hand beboede og er en gaard af 127 tdr. Hartkorn, har hand ruineret og staaer nu for Vind og Vefve. Jeg og enhver Mand i Landet har Gud at tacke som skille os ved ham, jeg mener at Han Herrit udspyrer ham og vel med det første". (brevet er tillige en anmodning om ansættelse af en ny degn i Sennels- se ved Degnboel, ny S 3)
Tingbogen giver mange eksempler på, hvor galt det står til med økonomien på Ullerupgård. Amtsprotokollen 1686 angiver at Claus H. Pors for 1685, skylder skat for 1685 og 1.7.1686, både penge og kornskatter., samt at CHP "har for 2 år siden forladt Ullerupgård, gården er i armod geråden, så ingen betaling hos ham kan vare at vente, men eftersom borgmester Chr. Mortensen Lelius og borgmester Envold Nielsen befindes efter egen erbydelse og cammercollegiets tilladelse at have antaget gården, kommer den til at svare til restancen, hvorom ingen afregning endnu er sket, enten den er rigtig eller ej".---
Claus Herluf Pors har åbenbart forladt Ullerupgård 1684, enten det så har været på foranledning af præsten eller hans økonomiske vanskeligheder. 18.3.1684 oplyser Tingbogen, at han nu har sin værelse, våning, bopæl og tilhold i Langvad, i Vester Hannæs herred og ikke mere holder dug og disk på Ullerupgård. 7.6. fremkalder Borgmester Chr. Mortensen folk, der d. 30.4. har vurderet husene på Ullerupgård. 2 korshuse var slet nedblæst og mursten borte. En part af ladehusene var af vejrliget meget forfalden, forbrækket og henblæst. 2 mænd vidner, at husene ikke stod til at forfærdige, så dersom de skulle stå vinteren over, blev de ganske ruineret og siden henstjålet, eftersom det ligger ved offentlig vej. Andre synsmænd har 1.7. været ved den øde og forladte Ullerupgård. Ralingen, der er at korshus, halvparten af gavlen i ø. ende var udbrudt og borte, størsteparten af ,væggene, der dels var af sten, dels af ler, var nedfalden og borte. Taget af det endnu stående hus var næsten afblæst og borte. Flælene, der havde ligget på fruerstuegulvet var afbrudt og borte, bjælker var løse og halvrådne. 1687 11.1. udbyder borgmester Chr. Mortensen Lelius og borgmester Enevold Nielsen Ullerupgård, eller en del deraf i bortfæstning, ialt 8o td. hk. De tilbyder 3 års frihed for afgifter og landgilde og tilbyder hjælp til tømmer til gården.