Momtoft
 
Momtoft synes at have tilhørt Ø Kloster, men kom efter reformationen under kronen.
1559
Ejes Momtoft af Niels Skeel til Ullerup, som erhvervede den ved mageskifte med Kronen.
1662
Tilhørte den Fru Karen Dyre
1668
Datteren, Fru Anne Arenfeldt, overtager, sammen med Ullerup, Momtoft.
1681
Blev den (12 Td. Hrtk.) og lidt Gods af, Anne Arenfeldt's søn, Hans Axel Pors pantsat for 692 Rd. til Dr. Laur. Foss.
1691
Hendes Søn, Hans Aksel Pors, sælger den med 10 Td. Hrtk. til Amtsforv. Jens Hansen i Thisted
1698
Transporterede han den til Peder Thomasen
1710
Solgtes Gaarden ved Auktion til Simon Lund
1712
Sælges den til skipper Poul Olesen Drasbech i Klitmøller 1721
1717
Overdrager han den til sin Svigersøn Anders Nielsen Raaer 1727
1728
Hans Enke, Helle Poulsdatter, ægtede Mikkel Sørensen (Westergaard) 1743
1742
Sælges Momtoft med 10 Td. Hrtk. for 1200 Rd. til Poul Jensen Tøfting 1753
1751
Lars Toft køber Momtoft
 
Momtoft brænder, og dens jorde lægges under Ullerupgaard, senere drives dens Jorder under denne, men i 1800 blev Momtoft genopbygget
1774
Sønnen Nicolai Toft overtager Momtoft
 
Der bygges nye bygninger på Momtoft
1801
Solgtes den med Tiender og Gods (to, 60 og 4 Td. Hrtk.) af Justitsrd. Poul Marcussen til Krastrup til Kancellird. Nic. Toft for 28,750 Rd.
1802
Der magskiftes så Nicolai Toft overtager Momtoft, og Poul Marcussen overtager Ullerupgaard
1803
Efter at Toft var død, tilbagekøbtes Momtoft af Poul Marcussen, tom
1805
Solgte den til Christen Neergaard 1833
1833
Efter Christen Neergaard's død ejedes Momtoft af Sønnen, Stænderdebuteret og Landtingsmand Thomas Neergaard 1852
1860
Sønnerne Christian og Frits Neergaard solgte Momtoft til et Konsortium, der samme år afhændede den for 52.400 Rd. til Jens S. Breinholt 1862
1862
Ægtede enken, Harald Sørensen Refsgaard, f. ca. 1825, 1866
1867
Solgtes gården med 29 Td. Hrtk. for 50,000 Rd. til F. Juul Poulsen 1911
1901
Sælger han gården for 103,500 Kr. til Christian Østergaard
1901
Sælges gården til Christian Kloster Petersen, født i Sennels 1856 og gift med Maren Jensen, født i Jordsby 1859
1905
Driftsbygningerne genopføres efter brand.
1918
Sælges den til Lars Chr. Christensen
1918
Der bygges ny hovedbygning.
1924
Sælges den til Jens Søe
1901-
1925
I disse år er der ad flere gange af gårdens jorde frasolgt ca. 85 ha; af dette areal er bl.a. oprettet en gård paa ca. 22 ha samt nogle Statshusmandsbrug, ligesom en del af jorden er solgt som tillægsparceller til allerede bestående brug.
1938
Skødede Jens Søe Momtoft til Johan F. Gerstrøm for 125.000 kr.
1947
Kostal ombygges.
1972
1/4 køber Knud Eriksen f. 6/11-1935, søn af Mads Eriksen, gift med Kirsten Jørgensen 8/2-1936, datter af Chr. Jørgensen, Momtoft af Johan F. Gerstrøm.
Beskrivelse af Momtoft i "Danske gårde" 1908

Momtoft i Sennels Sogn, Hillerslev Herred, Thisted Amt. Postforbindelse og nærmeste St.: Thisted, hvortil der er 3/4 Mil. Dens nuv. Ejer er Hr. Kristen K. Pedersen, som købte den 1901. Hr. Kr. K. Pedersen er født i Sennels 1850 og gift med Maren Jensen, født i Jordsby 1859.


Matr.-Nr. 2 m. fl. Hartk.: 29 Tdr. 2 Alb., hvoraf en Del er tiendefri Hovedgaardsjord. Der svares i Tiende c. 8 Tdr. Byg. Ejendomsskylden er 116,000 Kr. Brandassurance for Hovedbygning 17,500 Kr., for Avlsbygninger 22,500 Kr., Besætning, Inventar og Avl 45,200 Kr. Aarlig Ejendomsskyld Skat Kr. 127,60. Bidrag til Amtsrepf. Kr. 410,40. Sidste Aars Kommuneskat c. 410 Kr. Bygningerne er forsikrede i "Den alm. Brandf. f. Landb.". Det samlede Areal udgør 237 Tdr. Ld., deraf Ager 200, Eng 30, Mose 5, Have og Gaardsplads 2 Tdr. Ld. Gaarden drives af Ejeren.
Agermarken drives i en 9 Marksdrift. Jorden er god Sandmuld. Besætn. bestaar f. T. af 24 Køer, 24 Stkr. Ungkvæg og Kalve, 3 Tyre, .36 Fedekreaturer, 8 Heste, 6 Plage og Føl samt 26 Faar og Lam. Sidste Aar solgtes 24 Fedesvin. Kvægbesætn. er af blandet Herkomst. Mælke- (Resten af teksten mangler)
 
Beskrivelse af Momtoft i "Større Danske Landbrug" 1935

(Første del af teksten mangler)
Momtoft
Aaret (de Øvrige Pattegrise indkøbt) ; Gaarden har Kort til 70 Svin aarlig. Der holdes 6 Faar, og Fjerkræholdet er ca. 100 Høns.
Momtoft har gode grundmurede velholdte Bygninger. Hovedbygningen, der ligger mod Syd til den kønne Have, er opført i 1800; den har gennemgaaende Frontspids, takkede Gavle og indeholder en stor god Bolig. Paa de tre sammenbyggede Avlslænger er det oprindelige Straa- og Spaantag siden Fotograferingen helt erstattet med Pandeplader, af Længerne rummer den østlige Sidelænge Værelser til Folkene, Vognport og Hestestald, den vestlige Ko- og Svinestald; den nordlige Længe, Laden, bærer paa Rygningen Gaardens Vindmotor, som driver Kværn m. m.
Momtoft. der i sin Tid synes at have tilhørt Ø Kloster, ejedes i 1559 af Niels Skeel til Ullerup, Som erhvervede den ved Mageskifte med Kronen. I 1662 tilhørte den Fru Karen Dyre og kom i 1668 med Ullerup (se denne) til Datteren, Fru Anne Arenfeldt; hendes Søn, Aksel Pors, solgte den i 1691 med 10 Td. Hrtk. til Amtsforv. Jens Hansen i Thisted, der i 1698 transporterede den til Peder Thomasen, I 1710 solgtes Gaarden ved Auktion til Simon Lund. som i 1712 solgte den til P. O. Drasbech i Klitmøller; han overdrog den i I717 til sin Svigersøn And. Nielsen Raaer, hvis Enke, Helle Poulsdatter, i 1728 ægtede Mikkel Sørensen, der Æret tør sin Død 1743 solgte Momtoft med 10 Td. Hrtk. for 1200 Rd. til Poul Jensen Tøfting, som døde i 1753. I 1751 var Momtoft atter en Bondegaard under Ullerupgaard, senere dreves dens Jorder under denne, men i 1800 blev Momtoft genopbygget, og i 1802 solgtes den med Tiender og Gods (to, 60 og 4 Td. Hrtk.) af Justitsrd. Poul Marcussen til Krastrup til Kancellird. Nic. Toft for 28,750 Rd.; den tilbagekøbtes, efter at Toft var død, af P. Marcussen, tom derefter i 1805 solgte den til Christen Neergaard; efter hans Død i 1833 ejedes Momtoft af Sønnen Tb. Neergaard og blev i 1860 af Brdr. C. og F. Neergaard solgt til et Konsortium, der samme Aar afhændede den for 52.400 Rd. til J. S. Breinholt; efter hans Død i 1862 ægtede Enken, Harald Refsgaard; han døde i 1866, og 1867 solgtes Gaarden med 29 Td. Hrtk. for 50,000 Rd. til F. Juul Poulsen; han solgte i 1901 Gaarden for 103,500 Kr. til Chr. Østergaard. Som i 1918 solgte den til Lars Chr. Christensen, og af ham købtes den i 1924 af den nuv. Ejer
I Aarene 1901-25 er der ad flere Gange af Gaardens Jorder frasolgt ca. 85 ha; af dette Areal er bl.a. oprettet en Gaard paa ca. 22 ha samt nogle Statshusmandsbrug, ligesom en Del af Jorden er solgt som Tillægsparceller til allerede bestaaende Brug.